Aktuálne foto


 


Združenie Milénium Údol

Údol 173, 065 45

Slovenská republika

info@udol.sk

0903 700 884   

 

 

Obecný úrad Údol

Údol 2, 065 45

Slovensko

052 439 34 36

Slovenská republika
 

Ing. Vladimír Kravec

0902 738 152

obecudol@livenet.sk

17.01.2011 Zasadnutie OZ

14.01.2011, 08:11, ZMU


P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s harmonogramom zasadnutí Obecného zastupiteľstva z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Údole na deň


17. 01. 2011 / pondelok / o 17,00 hod.

do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Údole.

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Potvrdenie pozastavených uznesení
5. Zrušenie a zmena niektorých uznesení
6. Rozpočet na rok 2011
7. Statický posudok na budovu Kultúrneho domu
8. Presídlenie OÚ do budovy ZŠ
9. Majetok obce (pozemky pod ihriskami a cintorínom,…)
10. Kopanie hrobov
11. Vodovod
12. Diskusia / rôzne
13. Návrh na uznesenie

 

 

Štefan Arendáč
starosta obce
 

 
« Späť


Diskusia: "17.01.2011 Zasadnutie OZ"
Dátum: Meno: Komentár:
- Žiadne komentáre -
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre