17.01.2011 Zasadnutie OZ

Pridané: 2.4.2019 09:42:16 Počet zobrazení: 1662

02 Apríl 2019

P O Z V Á N K A


V zmysle § 12 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s harmonogramom zasadnutí Obecného zastupiteľstva z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Údole na deň


17. 01. 2011 / pondelok / o 17,00 hod.

do zasadacej miestnosti Obecného úradu v Údole.

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa
3. Kontrola uznesení
4. Potvrdenie pozastavených uznesení
5. Zrušenie a zmena niektorých uznesení
6. Rozpočet na rok 2011
7. Statický posudok na budovu Kultúrneho domu
8. Presídlenie OÚ do budovy ZŠ
9. Majetok obce (pozemky pod ihriskami a cintorínom,…)
10. Kopanie hrobov
11. Vodovod
12. Diskusia / rôzne
13. Návrh na uznesenie

 

 

Štefan Arendáč
starosta obce