Statistika

Demografia:
 

Počet obyteľov k 31.12.2006 spolu

420

      muži

194

      ženy

226
Predproduktívny vek (0-14) spolu 55
Produktívny vek (15-54) ženy 110

Produktívny vek (15-59) muži

130
Poproduktívny  vek (55+Ž,60+M) spolu

125

Počet sobášov 6
Počet rozvodov 1
Počet živonarodených spolu 3
      muži 3
      ženy 0
Počet zomretých spolu 6
      muži 4
     ženy 2
Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov spolu -4
      muži -4
     ženy 0
 


Sčítanie obyvateľov:
 
Ukazovateľ SĽDB 1991

SODB 2001

Obyvateľstvo spolu - počet

496

431

      muži - počet

246

202

      ženy - počet

250

229

Národnosť v %

Slovenská

70,16

61,95

Maďarská

0,00

0,23

Rómska

0,00

0,00

Rusínska

16,13

28,07

Ukrajinská

13,31

9,51

Česká

0,20

0,23

Moravská

0,00

0,00

Sliezka

0,00

0,00

Nemecká

0,00

0,00

Poľská

0,00

0,00

Vierovyznanie v %

Rímskoktolícke

2,28

4,18

Evanjelické

0,00

0,00

Gréckokatolícke

76,41

89,10

Pravoslávne

8,27

6,26

Čs. Husítske

0,00

0,00

Bez vyznania

2,02

0,46

Ostané

0,00

0,00

Nezistené

10,48

0,00

Domy spolu

154

155

Trvalo obývané domy spolu

136

127

 

 

 
Autor: Miroslav Knap