Stanovy

STANOVY

 

Prvá časť
Všeobecné ustanovenie


Článok 1
Názov, sídlo a charakter združenia
 
1.    
Názov občianskeho združenia je v :

        slovenskom jazyku "Združenie Milénium Údol"
        anglickom jazyku "The Millennium Udol Association"

2.    
Sídlom Združenia Milénium Údol je Údol 173.
3.    Združenie Milénium Údol (ďalej len ZMÚ) je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadeným v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Druhá časť
Ciele Združenia Milénium Údol

Článok 2

1.    Cieľom Združenia Milénium Údol je najmä:

a.    rozvoj rusínskej kultúry a ľudových tradícií v obci Údol,
b.    rozvoj mládežníckych aktivít v obci Údol,
c.    vytváranie podmienok pre aktívnu športovú činnosť,
d.    spolupráca s miestnymi, štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami v prospech rozvoja obce,
e.    pomoc pri vytváraní podmienok pre rozvoj vidieckej turisticky a agroturistiky v obci Údol a blízkom okolí,
f.     podpora propagačnej činnosti obce a vydávanie publikácií,
g.    vytváranie podmienok pre činnosť svojich členov
h.    ZMÚ je otvoreným samostatným a nezávislým nepolitickým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.

2.     ZMÚ sa môže dobrovoľne združovať do iných foriem združení za účelom obhajovania, riešenia a presadzovania svojich záujmov a potrieb.


Tretia časť
Členstvo, práva a povinnosti členov

Článok 3

1.    Členmi združenia ZMÚ môžu byť domáce a zahraničné fyzické osoby, ako aj domáce a zahraničné právnické osoby a zahraničné spoločenstvá.
2.    Individuálnym členom združenia ZMÚ sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a zaplatí členský príspevok.
3.    Fyzické a právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike sa môžu stať členmi ZMÚ na základe písomnej žiadosti, ktorú schvaľuje výkonný výbor ZMÚ.
4.    Členstvo vzniká dňom schválenia Výkonným výborom ZMÚ.
5.    O členstve zahraničných fyzických a právnických osôb a zahraničných spoločenstiev v ZMÚ rozhoduje na základe ich písomnej žiadosti Výkonný výbor ZMÚ.


Článok 4
Zánik členstva

1.
Členstvo v ZMÚ zaniká:

 • vystúpením člena na základe svojho písomného oznámenia doručeného výkonnému výboru
 • vylúčením z dôvodov:
 • závažného porušenia stanov alebo dlhodobého neplnenia si členských povinnosti,
 • nezaplatenie členského príspevku za jeden rok,
 • úmrtím člena,
 • zánikom právnickej osoby - člena,
 • zánikom ZMÚ.

2.

O vylúčení člena z dôvodu nezaplatenia členského príspevku za jeden rok, ako aj z dôvodu dlhodobého neplnenia si členských povinností alebo závažného porušenia stanov rozhoduje členská schôdza na návrh výkonného výboru a o svojom rozhodnutí zašle týmto členom písomné vyrozumenie.


Článok 5
Práva a povinnosti členov

1.    Každý člen má právo aktívne sa zúčastňovať na činnosti ZMÚ, navrhovať kandidátov do všetkých      orgánov ZMU, v súlade s volebným poriadkom voliť tieto orgány a byť volený, obracať sa s návrhmi a pripomienkami na všetky orgány ZMÚ. Rovnako má právo byť informovaný o záveroch, stanoviskách a rozhodnutiach orgánov ZMÚ.
2.     Člen je povinný dodržiavať stanovy, rozhodnutia orgánov, interné predpisy ZMÚ a platiť členské príspevky.
3.     Za člena orgánov ZMÚ môže byť zvolený len člen ZMÚ. Na návrh Výkonného výboru alebo predsedu ZMÚ môže Členská schôdza prijať za čestných členov osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o rozvoj ZMÚ a dosiahnutie jej cieľov.


Štvrtá časť
Organizačná štruktúra

Článok 6
Všeobecné ustanovenia


1.    ZMÚ je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou
2.    Orgánmi ZMÚ sú :

 • Členská schôdza
 • Výkonný výbor
 • Revízna komisia

Piata časť
Postavenie a pôsobnosť ústredných orgánov ZMÚ

Článok 7
Členská schôdza ZMÚ


1.     Najvyšším orgánom ZMÚ je Členská schôdza, ktorá je zložená zo všetkých členov ZMÚ. Členská   schôdza sa koná najmenej raz za 1 rok. Mimoriadna Členská schôdza sa koná, ak o jej zvolanie požiada najmenej polovica všetkých členov ZMÚ. Členská schôdza sa musí uskutoční najneskôr do jedného mesiaca od obdržania platného písomného návrhu na jej zvolanie.
2.     Členskú schôdzu zvoláva Výkonný výbor. Termín a program Členskej schôdze oznámi výkonný výbor členom najmenej 14 dní pred dňom jej konania, a to písomnou pozvánkou.

Do pôsobnosti Členskej schôdze patrí najmä:

 •   prerokovávať a schvaľovať správu Výkonného výboru o činnosti ZMÚ, v jej rámci ukladať úlohy a vytyčovať hlavné smery činnosti,
 •   prerokovávať a schvaľovať správu Revíznej komisie o jej činnosti a dodržiavanie zásad stanov a všeobecne platných právnych noriem na úseku hospodárenia,
 •   voliť 7 členný Výkonný výbor,
 •   voliť 3 člennú Revíznu komisiu,
 •   rozhodovať o všetkých závažných otázkach, dotýkajúcich sa činnosti ZMÚ.

3.     Členská schôdza je schopná uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.  Ak Členská schôdza nie je uznášaniaschopná, zvolá Výkonný výbor náhradnú Členskú schôdzu tak, aby sa konala do jedného mesiaca odo dňa, keď sa mala konať Členská schôdza pôvodne zvolaná. Náhradná Členská schôdza musí mať nezmenený program rokovania a je schopná uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie prvej vety tohto bodu, resp. na ustanovenie článku 11 bod 1.


Článok 8
Výkonný výbor

1. Výkonný výbor, v čele ktorého stoji predseda ZMÚ je najvyšším orgánom ZMÚ v období medzi konaním členských schôdzí. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za štvťrok. Zasadnutia výkonného výboru sa môžu zúčastniť všetci členovia ZMÚ.
2. Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí:

a) realizácia úloh prijatých Členskou schôdzou,
b) riadenie a zabezpečovanie činnosti ZMÚ medzi zasadnutiami členskej schôdze.
3) voliť za svojich členov predsedu a podpredsedu ZMÚ,
4) podľa potreby vytvárať stále alebo dočasné komisie, pracovné skupiny,
5) prerokovávanie správ Revíznej komisie,
6) prerokovávanie správ o činnosti a hospodárení, predkladaných predsedom a podpredsedom ZMÚ,
7) zvolávanie riadnej a mimoriadnej Členskej schôdze,


Článok 9
Revízna komisia ZMÚ

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom ZMÚ. Zo svojich členov si volí predsedu.
2. Právomoc a úlohy Revíznej komisie vymedzuje štatút, ktorý schvaľuje Členská schôdza ZMÚ.
3. Revízna komisia za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdze ZMÚ.


Šiesta časť
Vystupovanie a konanie osôb za ZMÚ

Článok 10
Predseda ZMÚ

1. Predseda ZMÚ zastupuje združenie navonok. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. Predseda ZMÚ plní a zabezpečuje úlohy Výkonného výboru, vrátane úloh súvisiacich s organizáciou a riadením zasadnutí.
2. Oprávnenia predsedu ZMÚ konať v ekonomických a technickoprevádzkových veciach vymedzujú interné predpisy a inštrukcie.
3. Predseda za svoju činnosť zodpovedá výkonnému výboru a členskej schôdzi. Postup pri menovaní a odvolaní predsedu a podpredsedu stanovuje organizačný poriadok ZMÚ. Predseda zodpovedá za prácu majetok a hospodárenie ZMÚ.


Siedma časť
Spôsob rozhodovania

Článok 11

1. Všetky kolektívne orgány sú schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, pokiaľ rokovací poriadok a stanovy neustanovujú inak. Pre platnosť rozhodnutí sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných, ak rokovací poriadok alebo stanovy neustanovujú inak.
2. Spôsob hlasovania, pokiaľ nie je upravený v týchto stanovách, rieši rokovací poriadok.


Ôsma časť
Zásady hospodárenia, majetok a príjmy ZMÚ

Článok 12
Zásady hospodárenia ZMÚ


ZMÚ hospodári podľa svojho vopred schváleného rozpočtu Na plnenie svojho poslania používa zásadne svoje vlastné zdroje. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania ZMÚ a v súlade so všeobecnými predpismi a týmito stanovami.Majetok ZMÚ

Majetok ZMÚ tvoria všetky hmotné a finančné prostriedky. Tento majetok slúži na hospodárne zabezpečenie činnosti, cieľov a úloh ZMÚ, jej orgánov a pracovníkov.


Príjmy ZMÚ
Príjmy ZMÚ tvoria:

1. majetok získaný prevodom od štátnych alebo občianskych združení,
2. dary od právni.ckých a fyzických osôb,
3. vlastná hospodárska a podnikateľská činnosť,
4. dotácie zo štátnych zdrojov,
5. členské príspevky,
6. príspevky nadácií a iných subjektov,
7. zdroje získané z majetkovej účasti na činnosti iných právnických osôb,
8. príspevky Európskej únie a iných zahraničných inštitúcií a spoločenstiev,
9. zdroje z reklamnej činnosti, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
10. iné povolené zdroje.


Deviata časť
Zánik ZMÚ

Článok 13

O zániku ZMÚ rozhoduje Členská schôdza 2/3 hlasov prítomných členov v tajnom hlasovaní. Táto členská schôdza rozhodne súčasne o spôsobe a o postupe pri likvidácii organizácie.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Tieto Stanovy Združenia Milénium Údol nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia na ustanovujúcej členskej schôdzi ZMÚ.
2.Výklad stanov ZMU je oprávnený robiť výkonný výbor ZMÚ.
3. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi. 


Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.