Zápisnice

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze 

združenia "Združenie Milénium Údol"

konanej dňa 29.12.2001

Počet prítomných: podľa prezenčnej listiny

Program:
Otvorenie, oboznámenie s programom

Prerokovanie a schválenie stanov občianského združenia "Združenie Milénium Údol" /ďalej len ZMÚ/ zo dňa 7.8.2001

Voľba návrhovej a volebnej komisie
Voľba predsedu združenia, voľba výkonného výboru a revíznej komisie
Organizácia ZMÚ
Diskusia
Uznesenie
Záver

Ustanovujúce zasadnutie ZMÚ otvoril a viedol Mgr. Rastislav Sokol, ktorý oboznámil prítomných s programom.

V tomto bode Ing. Ľuboslav Leško oboznámil prítomných so stanovami združenia "Združenie Milénium Údol" zo dňa 7.8.2001. Stanovy boli jednohlasne schválené.

V rámci tohoto bodu bol predložený návrh na zloženie návrhovej a volebnej komisie:

p. Ján Čanda
p. Mikuláš Fedorko
p. Peter Hnat

V bode 4. bol verejným hlasovaním jednohlasne zvolený predseda ZMÚ Mgr. Rastislav Sokol.
Do výkonného výboru boli jednohlasne zvolení títo členovia:

Predseda: Mgr. Rastislav Sokol
Podpredseda: Ing. Ľuboslav Leško
Úsek ekonomický: Martin Arendáč
Úsek pre mládež: Dana Spišiaková
Úsek pre rozvoj kultúry: Viera Kravčáková
Úsek pre kolektívne športy: Mikuláš Hriňa
Úsek pre individuálne športy a turistiku: Radoslav Hriňa

Do revíznej komisie noli jednohlasne zvolení títo členovia:

Predseda: Igor Knap
Členovia: Ján Leško st.
Ján Fedorko st.

 

Novozvolený predseda ZMÚ poďakoval prítomným za dôveru a oboznámil prítomných na členskej schôdzi so smerovaním a plánom činnosti ZMÚ na rok 2002. Ďalej v tomto bode členská schôdza schválila interné predpisy:

Poplatky
- vstupný poplatok (prijatie za člena)
do 18r. - 50Sk
nad 18r. - 150Sk

- členské na rok 2002
do 18r. - 100Sk
nad 18r. - 200Sk 
Disponovať s účtami ZMÚ maju právo predseda ZMÚ a člen výkonného výboru pre úsek ekonomický. Pri disponovaní s účtom musia byť predložené podpisy obidvoch disponentov
Termín nasledujúcej členskej schôdze do konca roku 2002
Volebné obdobie predsedu, výkonného výboru a revíznej komisie je 3 roky

V rámci diskusie prítomní zaujali jednoznačne stanovisko k plánu združenia pre rok 2002.

Uznesenie z ustanovujúcej členskej schôdze ZMÚ, konanej dňa 29.12.2001:


7.1. ZMÚ schvaľuje:

stanovy združenia "Združenie Milénium Údol" zo dňa 7.8.2001

voľbu predsedu ZMÚ Mgr. Rastislava Sokola

voľbu výkonného výboru:
Predseda: Mgr. Rastislav Sokol
Podpredseda: Ing. Ľuboslav Leško
Úsek ekonomický: Martin Arendáč
Úsek pre mládež: Dana Spišiaková
Úsek pre rozvoj kultúry: Viera Kravčáková
Úsek pre kolektívne športy: Mikuláš Hriňa
Úsek pre individuálne športy a turistiku: Radoslav Hriňa

voľbu revíznej komisie:
Predseda: Igor Knap
Členovia: Ján Leško st.
Ján Fedorko st.

interné predpisy ZMÚ

7.2. ZMÚ poveruje:

predsedu ZMÚ p. Mgr. Rastislava Sokola a člena výkonného výboru pre ekonomický úsek p. Martina Arendáča otvoriť bežné a devizové účty ZMÚ

Ustanovujúce zasadnutie ZMÚ ukončil predseda ZMÚ p. Mgr. Rastislav Sokol

Zapísala: p. Dana Spišiaková