Z HISTÓRIE PRAVOSL. CIRKEVNEJ OBCI

V pravoslávnej cirkevnej obci Údol sa od r. 1950 vystriedalo desať duchovných. Ako posledný v pravoslávnej farskej budove býval d. o. Ján Ignác. Od r. 1973 do r. 1990 pôsobil na farnosti Údol d. o. Ján Tutko, t.j. 17. rokov, ktorý dochádzal z Becherova. 29. apríla 1990 bol chrám pred pravosl. veriacimi zatvorený. Od r. 1990 do r. 1991 pôsobil a dochádzal na farnosť z Prešova d. o. prof. ThDr. Štefan Pružinský CSc.
Od 10. novembra 1996 sa vďaka rodine Ščerbakovej našli dôstojné náhradné dve miestnosti pre výkon bohoslužieb. Od toho dna do Údola dochádza na zastupovanie viacero duchovných: o. Juraj Cuper z Prešova, o. Sergej Cuper z Prešova, o. Emil Jarkovský z Prešova, o. Dimitrij Paster zo Sabinova, o. Juraj Cokina z Jarabiny, o. Marek Ignacik z Bajeroviec. Hlavnými iniciátormi obnovenia farnosti bol d.o. Sergej Cuper, ktorému pri zriaďovaní náhradných priestorov pomáhal vtedy ešte br. v Chr. Peter Savčák, študent PBF v Prešove, dnes už duchovný.
Vyše 6 a 1/2 roka zostali pravosl. veriaci v Údole bez správcu farnosti, preto chodili na sv. bohoslužby do Sabinova, Bajeroviec či Starej Ľubovne, ba niektorí až do Jarabiny. Od 6. 12. 1997 je ustanovený pre farnosť Údol d. o. Viktor Čabiňak t.c. ešte študent PBF v Prešove na dochádzku z Kurova, kde býval so svojou rodinou. V Údole pôsobil do 23. 5. 1999 a zaobstaral pre farnosť drevený sedemsvietník za prestol, drevenú darochraniteľnicu a biele bohoslužob. kňazské rúcho.
Od 23. 5. 1999 je ustanovený pre farnosť Údol duchovný d. o. Nikolaj Lakata na dochádzku z Prešova. Po odovzdaní farnosti o. Viktorom Čabiňakom dňa 23. mája 1999 dochádza z Prešova Nikolaj Lakata s manželkou a postupne sa s veriacimi navzájom zoznamujú. Sväté bohoslužby sa konajú každú druhú nedeľu. Administratívne odovzdanie farnosti bolo 1. septembra 1999 po spoločne slúženej sv. liturgii s o. Štefanom Pružinským st.

ROK 2000

Jubilejný rok 2000 priniesol značné zmeny aj na tejto farnosti. V marci 2000 sa zriadili pre cirkevnú obec bežný aj devízový účet v Prešove. Počnúc Veľkým postom táto farnosť prešla na východnú pascháliu. Pred samotným sviatkom Paschy Christovej na Veľký piatok dna 28. apríla 2000 o 12:00 hodine bol zabetónovaný pri domovom chráme sv. vmc. Dimitrija Solunského nový, dubový pravoslávny kríž o výške asi 2.5 m. Posviacka sv. Kríža sa konala v pondelok po Tomášovej nedeli 8. mája 2000 po sv. liturgii za prítomnosti duchovného o. prof. Jána Lakatu z Bardejova. Rodina Ščerbaková darovala pravosl. obci pozemok na parcele c. 26/2 k. ú. Stará Ľubovňa na výstavbu nového pravoslávneho chrámu v Údole. Po obdržaní listu vlastníctva darovacou zmluvou sme pokračovali vo vybudovaní ďalšej právnej dokumentácie k započatiu stavby chrámu. Spolu s bratom Milanom Kravčákom sme 1. septembra 2000 objednali zákazku na odliatie dvoch zvonov 50 kg a 80 kg do Przemysla v Poľskú.


ROK 2001

Po obdržaní stavebného povolenia dna 29. júna 2001 sa začiatkom júla započala výstavba chrámu. 12. augusta sa posvätil základný kameň za prítomnosti o. riaditeľa prof. Alexandra Capa z Prešova. Dňa 10. októbra 2001 sa posvätili tri nerezové kríže pre nový chrám a zvonicu.

Autor: p. Lakata, Foto: p. Lakata, Luboslav Leško