Grécko-katolícka cirkev v Údole

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Údol eviduje v súčasnosti 448 veriacich, ktorí sú nositeľmi viery svojich predkov.
Pôvodný gréckokatolícky chrám, ktorý stál na pozemku bývalej gréckokatolíckej školy, už neexistuje. O jeho existencií svedčia listinné dokumenty, tradované výpovede veriacich, ale aj pozostatky náhrobných kameňov, ktoré sa nachádzali v blízkosti chrámu. Podľa náhrobných kameňov môžeme usúdiť, že v mnohých hroboch boli pochované významnejšie osobnosti. V súčasnosti sa vo farnosti nachádza chrám Svätého Demetra veľkomučeníka, ktorý bol postavený v roku 1866 a je národnou kultúrnou pamiatkou.

V chráme sa nachádzajú nástenné maľby od známeho maliara Maxa Kurtha. Farnosť Údol ma aj filiálnu obec Hajtovka, v ktorej sa nachádza chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1872.

Schematizmu gréckokatolíckej cirkvi uvádza menný zoznam kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti Údol od roku 1788 až do roku 1950, kedy bola gréckokatolíka cirkev štátnou garnitúrou zrušená. Obnova gréckokatolíckej cirkvi v bývalej ČSSR v roku 1968, priniesla aj znovu obnovenie pôvodnej gréckokatolíckej farnosti v Údole a znovu oživenie viery. Od roku 1969 nanovo začali vo farnosti pôsobiť gréckokatolícky kňazi, počnúc o. Mikulášom Vladimírom, ktorý sa vo veľmi zložitom období a za ťažkých podmienok najviac pričinil o obnovu gréckokatolíckej farnosti. V ťažkých časoch tu pôsobili o. Vasiľ Feckanič, Peter Orenič. V tomto období nemohli gréckokatolícky veriaci v plnej miere realizovať svoju vieru, pretože boli sústavne obmedzovaní štátnou správou a aj ich vlastnícke práva ku gréckokatolíckemu chrámu boli obmedzované.


Počas pôsobenia o. Milana Kuzmiaka (1990–1996), bola vybudovaná nová farská budova, pretože pôvodná už nevyhovovala hygienickým ani zdravotným požiadavkám.

Po ňom vo farnosti pôsobili o. František Kuzmiak a o. Marek Belej. Každý z týchto kňazov ktorí tú pôsobili po roku 1968 prispeli značnou mierou k prehĺbeniu duchovného života a povedomia veriacich gréckokatolíkov vo farnosti Údol.
Mnohé dokumenty a fotografie svedčia o aktívnom kresťanskom živote gréckokatolíckych veriacich tak pred rokom 1950, ako aj po roku 1968.

Aj v súčasnosti sa veriaci aktívne zapájajú do života viery a to v duchovnej a materiálnej oblasti. Vo farnosti sa uskutočnili misie pod vedením otcov redemptoristov na čele s o. Mikulášom Tresom (vnuk o. Mikuláša Vladimíra) a následná obnova misií.
Začala sa aj kompletná rekonštrukcia gréckokatolíckeho chrámu Sv. Demetra veľkomučníka. V chráme bola vykonaná výmena okien. Chrám bol odvodnený a izolovaný vzdušným kanálom. Bol upravený priestor pred vstupom do chrámu položením zámkovej dlažby a upravený terén okolo chrámu. V roku 2009 je plánované zakončenie prác na nádvorí a priestranstve okolo chrámu vybudovaním nového oplotenia.
Na všetkých týchto prácach sa aktívne podieľali gréckokatolícky veriaci či už išlo o finančné dary, práce vykonané pri opravách alebo modlitby.
Je naplánovaná aj kompletná rekonštrukcia interiéru chrámu – oprava elektroinštalácie, fasády, podlahy a maľby. Realizácia týchto zámerov závisí od ďalších finančných možnosti.
Nie len na spomenutých materiálnych aktivitách, ale aj v osobnom živote mnohých veriacich je badať ich duchovný rast, hĺbku viery a túžbu žiť aj naďalej z Ježiša Krista a pre Ježiša Krista.

Autor: Ján Frandofer , Foto: Ján Frandofer, Ľuboslav Leško, Ľubomír Karafa