O NÁS

Združenie Milénium Údol (ďalej len ZMÚ) je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým občianskym združením, zriadeným v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Cieľom Združenia Milénium Údol je najmä:

  • rozvoj rusínskej kultúry a ľudových tradícií v obci Údol,
  • rozvoj mládežníckych aktivít v obci Údol,
  • vytváranie podmienok pre aktívnu športovú činnosť,
  • spolupráca s miestnymi, štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami v prospech rozvoja obce,
  • pomoc pri vytváraní podmienok pre rozvoj vidieckej turisticky a agroturistiky v obci Údol a blízkom okolí,
  • podpora propagačnej činnosti obce a vydávanie publikácií,
  • vytváranie podmienok pre činnosť svojich členov
  • ZMÚ je otvoreným samostatným a nezávislým nepolitickým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.

Stanovy združenia môžete nájsť tu.
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze.